terms of service

ALGEMENE VERKOOP -EN LEVERINGSVOORWAARDEN


1. Algemeen

1.1 Deze algemene verkoop -en leveringsvoorwaarden zijn van teopassing in alle zaken waar

Uppercuts optreedt, behalve bij afsluiting van een schriftelijke en uitdrukkelijk andersluidende

overeenkomst.

2. Ontwerp - Model

2.1 Het verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, een proef, een ontwerp of model te leveren,

brengt de verbintenis met zich mee aan Uppercuts het werk toe te vertrouwen en haar voor de

veroorzaakte kosten te vergoeden.

3. Offertes

3.1 De offertes van Uppercuts zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop of voldoende

voorraad. Zij zijn aan herziening onderhevig wanneer de lonen of prijzen der grondstoffen

stijgen. De offertes gelden slechts indien zij aanvaard worden binnen korte termijn.

3.2 De offertes worden steeds opgesteld zonder vermelding van mogelijke lasten en taksen.

Deze vallen steeds ten laste van de opdrachtgever.

3.3 Uppercuts houdt zich het recht voor een meerprijs te vorderen indien de te verwerken

goederen in slechte staat worden geleverd of niet zoals overeengekomen.

3.4 De opdrachtgever wordt verondersteld gemachtigd te zijn om Uppercuts de desbetreffende

opdracht te geven. Hij draagt, gebeurlijk samen met de vertegenwoordigde of lastgever, en bij

uitsluiting van Uppercuts, de verantwoordelijkheid ten opzichte van derden.

3.5 Elke ondertekende bestelbon/offerte verbindt zich onherroepelijk de opdrachtgever, zijn

lastgever en de vertegenwoordigde. Ingeval van eenzijdige verbreking van de overeenkomst

door de opdraachtgever, zijn lastgever of de vertegenwoordigde, behoudt Uppercuts zich het

recht voor de integrale naleving van de overeenkomst te eisen, dan wel de ontbinding van de

overeenkomst met bijgaande schadevergoeding te vorderen.

3.6 De afgifte van het proefvrij exemplaar of van het drukorder, voorzien van een datum en

handtekening, ontslaat de drukker van alle verantwoordelijkheid wat vergissingen of weglatingen

betreft die na het drukken vastgesteld worden.

3.7 Het ondertekend proefvrij exemplaar blijft de eigendom van de drukker en zal als bewijs

dienen bij gebeurtelijke betwisting. De klachten betreffende vergissingen en fouten die niet

verbeterd werden op de proef voorzien van proefvrij, worden niet in aanmerking genomen.

3.8 De tekeningen, modellen, schetsen, creaties,  lms, clichés etc. blijven eigendom van

Uppercuts en mogen krachtens de auteurswet van 22 maart 1886 niet gedrukt of gereproduceerd

worden zonder toestemming van Uppercuts. Na verloop van één jaar is Uppercuts niet

meer verantwoordelijk voor in bewaring gegeven clichés.

4. Leveringsvoorwaarden

4.1 Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, is er geen bindende leveringstermijn. De

overeengekomen leveringstermijnen worden steeds in de mate van het mogelijke nageleefd,

maar zijn niet bindend en gelden slechts als aanwijzing en streefdoel.

4.2 De leveringstermijn is vermeld onder voorbehoud van onvoorzienen verhindering, zoals

vertraging buiten de wil van Uppercuts door daden van derden (zoals toe-leveranciers en

onderaannemers) of vanwege stakingen, ongeval, oorlog, invoerverbod, gebrek aan transportmiddelen,

machinebreuk, epidemieën of ieder geval van overmacht die de uitbating van

Uppercuts zou kunnen overkomen. In deze gevallen houdt Uppercuts zich het recht voor de

overeenkomst te verbreken zonder gehouden te zijn tot enige schadeloosstelling.

4.3 De overeengekomen leveringstermijnen worden verlengd in de mate waarin de opdrachtgever,

zijn lastgever of vertegenwoordigde bij het inleveren van de documenten, handschriften,

tekeningen en modellen, evenals bij het terugzenden van de verbeterde proeven of modellen

en van de order tot afwerken, in gebreke is gebleven.

4.4 De vertraging vanwege de opdrachtgever, zijn lastgever of de vertegenwoordigde kan

eveneens grond opleveren tot schadevergeoding uit hoofde van onbruikbaarheid van hulpstoffen

of materiaal.

4.5 Indien het uitvoeren van een opdracht, op verzoek van de opdrachtgever, zijn lastgever of

de vertegenwoordigde, binnen een kortere tijdspanne dan de normale of voorziene termijn

dient te gebeuren en dit extra kosten veroorzaakt, vallen deze kosten integraal ten laste van de

opdrachtgever, zijn lastgever of de vertegenwoordigde.

4.7 Indien de klaarstaande goederen niet kunnen geleverd worden op de voorziene datum, om

redenen die niet ten laste kunnen worden gelegd van Uppercuts, geschiedt het opslaan bij

Uppercuts of bij een derde op verantwoordelijkheid en risico van de opdrachtgever, zijn

lastgever of de vertegenwoordigde, mits betaling van de daaraan verbonden kosten.

4.8 De goederen reizen op risico van de opdrachtgever, zijn lastgever of de vertegenwoordigde.

5. Afwijkingen

5.1 De volkomen overeenstemming van de te reproduceren kleuren en van het register wordt

niet gewaarborgd. Afwijkingen eigen aan de aard van het uit te voeren werk, evenals

schakeringsverschillen in papier, bandmateriaal of druk, rechtvaardigen geen weigering der

goederen of prijsvermindering.

Bovendien is het leveren van 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid toegelaten.

6. Klachten - verantwoordelijkheid

6.1 Klachten zijn niet ontvankelijk dan wanneer zij bij aangetekend schrijven en binnen de

acht dagen na de levering kenbaar worden gemaakt. De zichtbare gebreken zijn gedekt door

de aanvaarding van de bestelde en geleverde goederen. Een klacht van gelijk welke aard,

mag de opdrachtgever, zijn lastgever of de vertegenwoordigde niet als reden doen gelden om

zijn betalingen te schorsen of uit te stellen.

6.2 Indien de opdrachtgever, zijn lastgever of de vertegenwoordigde verzuimt de geoderen af

te halen of in ontvangst te nemen, begint de termijn van acht dagen te lopen bij de ontvangst

van de verzendingsnota of van elk gelijkwaardig document. Bij ontstentenis hiervan vanaf de

ontvangst van de factuur.

6.3 Indien binnen de acht dagen geen klacht is ingediend, heeft dit voor gevolg dat de

opdrachtgever, zijn lastgever of de vertegenwoordigde de geleverde artikelen volledig en in

zijn geheel heeft aanvaard.

6.4 Gedeeltelijke benutting van de geleverde artikelen heeft eveneens de aanvaarding van het

geheel tot gevolg, gebreken aan een deel van de geleverde producten, geven de opdrachtgever,

zijn lastgever of de vertegenwoordigde niet het recht tot afkeuring van de gehele partij.

6.5 De aansprakelijkheid van Uppercuts blijft in alle omstandigheden uitsluitend beperkt tot

de waarde die door de tussenkomst van Uppercuts aan het product werd toegevoegd.

6.6 Gebreken in de materialen zullen de verantwoordelijkheid van Uppercuts niet in het

gedrang kunnen brengen en geven onder geen beding aanleiding tot schadeloosstelling.

7. Facturen

7.1 De facturen zijn betaalbaar te Gent 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk of anders

overeengekomen. De vervaldag moet geëerbiedigd worden, zelfs indien vervoer, levering,

montage het in dienst stellen of weghalen der goederen vertraagd of onmogelijk wordt

gemaakt door redenen onafhankelijk van Uppercuts.

7.2 Wanbetaling tegen de vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een

intrest op van 10,5% per jaar. Daarenboven zal het schuldsaldo verhoogd worden met 15%

met een minimum van 50€, bij wijze van schadevergoeding.

7.3 Wanbetaling tegen de vervaldag van één van de facturen van Uppercuts heeft de

onmiddellijke opeisbaarheid van alle andere facturen, die normalerwijze slechts op een later

tijdstip vervallen, tot gevolg.

7.4 Bovendien behoudt Uppercuts zich het recht voor om in dergelijk geval alle geboekte

bestellingen te annuleren, zonder dat dit tot een schadevergoeding in aanleiding kan geven.

7.5 Elke persoon of bedrijf die een bestelling maakt met verzoek deze aan derden in rekening

te brengen, is persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling van alle kosten, met inbegrip van

de invorderingskosten, zelfs indien Uppercuts zich met deze gang van zaken akkoord heeft

verklaard.

7.6 Bestellingen verricht door personen die algemeen erkend zijn als handelend in naam en

voor rekening van een bedrijf, zullen steeds aan dit bedrijf worden aangerekend. Het bedrijf

is gehouden tot de betaling van de facturen, tenzij het bedrijf Uppercuts voorafgaandelijk en

schriftelijk heeft verwittigd dat de desbetreffende persoon niet meer voor haar rekening mag

bestellen.

7.7 Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van de grondstoffen, lonen,

vervoerstarieven, verzekeringen, taksen etc. stijgen, behoudt Uppercuts zich het recht zijn

prijzen naar verhouding aan te passen.

8. Bevoegdheid - Schadeloosstelling voor invorderingskosten

8.1 Uppercuts houdt zich het recht voor ieder geschil, voortvloeiend uit een offerte/opdracht

voor te leggen aan de rechtbanken van zijn rechtsgebied, in casu de rechtbanken van het

arrondissement Gent. Uppercuts aanvaardt geen andere rechtsmachten rattione loci, die

eventueel in de voorwaarden van de opdrachtgever, zijn lastgever of de vertegenwoordigde

vermeld staan.

8.2 Uppercuts houdt zich het recht voor om de opdrachtgever, zijn lastgever of de

vertegenwoordigde in geval van wanbetaling, tevens een schadeloosstelling te vorderen voor

invorderingskosten. Het betreft onder meer de gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten van

invordering, alsood een redelijke schadeloosstelling voor alle relevante invorderingskosten

veroorzaakt door de betalingsachterstand zoals bepaald door de wet van 2 augustus 2002

betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.